Geplaatst op
Dinsdag 6 oktober 2020

Geplaatst door
Kelly Bijvank

Nieuws

Cultuursensitieve zorg: samen aan de slag in Zwolle

Om voorbereid te zijn op de groeiende groep oudere migranten met dementie ontstond de wens om rondom Zwolle een regionaal netwerk voor cultuursensitieve zorg en dementie op te richten. "Cultuursensitieve zorg gaat verder dan alleen een drempel in taal oplossen. Het gaat om luisteren naar de wensen van de persoon met dementie én de familie en om de kracht van persoonsgerichte zorg.

Persoonsgerichte zorg

Er is een groot verschil in het zorgaanbod van zorg- en welzijnsorganisatie en de zorgvraag vanuit de ouderen met een migratieachtergrond. Samen met Hogeschool Windesheim heeft ZwolleDoet! onderzoek gedaan naar de drempels waar mantelzorgers van mensen met dementie met een migratieachtergrond tegen aan lopen.

Güler Cumert, coördinator mantelzorg bij ZwolleDoet! vertelt: "Voor deze groep is het vragen om hulp moeilijk. Er is veel schaamte en nog niet veel kennis over de ziekte dementie. Cultuursensitieve zorg gaat verder dan alleen een drempel in taal oplossen. Het gaat ook over voorkeuren in het eten of feestdagen en je bewust zijn van je eigen culturele bril. Het gaat om luisteren naar de wensen van de persoon met dementie én de familie en om de kracht van persoonsgerichte zorg".

Samenwerking: met organisaties, de gemeente én de doelgroep

Om voorbereid te zijn op de groeiende groep oudere migranten met dementie en om kwaliteit van zorg voor iedereen te kunnen bieden, hebben de zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente Zwolle saen een manifest ondertekend om cultuursensitieve zorg in de praktijk te realiseren. Onder leiding van Hogeschool Windesheim komen alle betrokkenen regelmatig samen via het netwerk om van elkaar te leren.

Jan Heining, voorlichter en belangenbehartiger van Alzheimer Nederland in de regio: “Door het manifest houdt de gemeente Zwolle vinger aan de pols. Zien we al vooruitgang? Wat is er nog nodig? En om de gemaakte afspraken en doelen op het netvlies te houden van alle ondertekenaars, is er een coördinator aangesteld. De coördinator legt de lijnen tussen alle betrokkenen en zorgt voor continuïteit. Nu staat het Netwerk Cultuursensitieve Zorg en Dementie als partner voor de gemeente. En dat heeft meerwaarde. Voor de gemeente is het belangrijk dat er een plan van aanpak is om de zorg cultuursensitief te maken en continuïteit te waarborgen. Betrek hierbij migranten, bijvoorbeeld via een klankbord. Ook hiervoor maakt de coördinator zich sterk.”

Uitdagingen

Jan: “Als we kijken naar uitdagingen, is de eerste het bieden van ondersteuning. Maar hier gaat een uitdaging aan vooraf, namelijk dat we weten welk aanbod de ondersteuningsvrager nodig heeft. Pas dan kunnen we het ook daadwerkelijk aan gaan bieden. Dan is nog de vraag, kunnen de ondersteuningsvragers het ook vinden. En daarvoor is kennis over de ziekte en de vormen van ondersteuning nodig”.

Güler voegt toe: “De mantelzorger denkt regelmatig dat vergeetachtigheid of elkaar niet begrijpen komt door het ouder worden of bijvoorbeeld een gehoorprobleem. Dementie is een onbekende term bij de meeste ouderen met een migratieachtergrond”.

Jan: “Probeer dan maar eens ondersteuning te vinden, als de term dementie bij jou niet bekend is! Het is een combinatie van meer kennis en het bieden van passend aanbod".

Sleutelfiguur

De trainingen die worden gegeven over dementie zijn aangepast op de doelgroep. Jan: “We hebben de trainingen vertaald in het Arabisch, Turks, Perzisch en Koerdisch. Maar om de gemeenschap binnen te komen, moet je echt een ingang hebben; een sleutelfiguur. Güler heeft een breed netwerk met cruciale mensen en die benaderen we dan samen. Naast het netwerk voor cultuursensitieve zorg doen we nog veel meer binnen het welzijnswerk. We hebben vertaalmaatjes, een buurtkamer in samenwerking met WijZ Welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond en een ondersteuningsgroep voor mantelzorgers. Lotgenotencontact is namelijk erg belangrijk. Zo leren we van elkaar, ook in de omgang met iemand met dementie”.

Toekomstplannen

Güler ziet een aantal vervolgstappen: “We willen graag de voorlichtingen samen met Alzheimer Nederland uitbreiden naar meer talen en meerdere gemeenschappen kennis bieden over dementie. Zo is de casemanager bijvoorbeeld nog onvoldoende bekend bij ouderen met een migratieachtergrond. Terwijl juist bij hen hulp nodig is in het vinden van ondersteuning. Daar moeten we echt nog hard aan werken! Samen met de casemanager dementie en Alzheimer Nederland lijkt het mij mooi om bijeenkomsten met families te organiseren. Zodat de familie op één lijn komt”.

Meer informatie

Wil je meer informatie over cultuursensitieve zorg? Neem contact met ons op.

In het nieuws

Updates en nieuws uit het werkveld

bekijk meer nieuws
Deel deze pagina